ការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកជាមួយពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកនិងការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុន។ ការទូទាត់ថ្លៃចុះឈ្មោះ, ការណែនាំអំពីធនាគារឬហិរញ្ញវត្ថុ។